วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างแผนธุรกิจ Business Plan

แผนธุรกิจ คืออะไร ?

แผนธุรกิจ หรือ Business Plan คือแผนการดำเนินงานของธุรกิจ หรือโครงการหนึ่งๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น 1 – 3 ปี และในระยะยาว 3 – 5 ปี อันประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อธุรกิจทั้งทางด้านมหภาค (Macro Analysis) และจุลภาค (Micro Analysis) การวิเคราะห์ธุรกิจของโครงการในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางด้านการตลาด ทางด้านการดำเนินงาน ทีมผู้บริหาร และทางด้านการเงิน เพื่อเป็นการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ และเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ แนวทางการพัฒนาธุรกิจในอนาคต

ทำไมต้องมีแผนธุรกิจ ?

การเขียนแผนธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งและเป็นมาตรฐานในการทำธุรกิจสมัยใหม่ไปแล้วก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอกู้เงินหรือการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำเงินมาลงทุน การขอเงินจาก Venture Capital หรือการใช้เงินลงทุนของตนเองก็ดี เนื่องจากจะทำให้เจ้าของกิจการ ผู้ร่วมธุรกิจ หรือธนาคารได้เห็นภาพรวมของโครงการ รวมถึงการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด จะให้ผลคุ้มทุนเมื่อใด มีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ ก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนในโครงการนั้นๆ จริง โดยแผนธุรกิจนอกจากจะเป็นการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว ยังเป็นแผนงานและแผนควบคุมการดำเนินงานของบริษัทได้อีกทางหนึ่งด้วย

ลักษณะของแผนธุรกิจที่ดีต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

แผนธุรกิจที่ดีต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญดังต่อไปนี้
 1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้พิจารณาแผน ได้ทราบภาพรวมทั้งหมดของโครงการ และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน
 2. โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท (Industry Analysis) บอกถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมของโครงการ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3. การวิเคราะห์ตลาด (Marketing Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน สภาพการแข่งขันในตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภค และการประมาณการยอดขายสินค้าและบริการ
 4. แผนการตลาด (Marketing Plan) การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งทางด้านสินค้าและบริการ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารทางการตลาด การบริหารการขาย และการรับประกันสินค้าและบริการ
 5. แผนการพัฒนาในอนาคต (Improvement Plan) แผนงานการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทในอนาคต
 6. แผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan) กลยุทธ์การดำเนินงาน สถานที่ตั้ง แผนการดำเนินงาน
 7. โครงสร้างองค์กร (Organization Plan) แผนผังองค์กร ทีมงานหลักในการบริหาร และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ
 8. ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ (Business Profit) นโยบายทางการเงิน สมมติฐานการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด เงินลงทุนและผลตอบแทน อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 9. แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) แผนภาพระยะเวลาของการดำเนินงานในช่วงเวลาต่างๆ (Time Frame)
 10. แผนการควบคุม (Controlling Plan) แผนควบคุมการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 11. แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) แผนสำรองหากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ หรือแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ที่มา smesmart
* * * * * * * * * * * * * * *

ตัวอย่างแผนธุรกิจ

สำหรับเอาไว้ศึกษาดูเป็นแนวทาง เป็นไฟล์ PDF ข้อมูลจาก ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BOC) สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

 คู่มือธุรกิจ แผนธุรกิจ
คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ_ภาคการค้า.pdf
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ_ภาคธุรกิจการค้า 2490 กิโลไบต์เวอร์ชัน 223 ธ.ค. 2554, 17:34SMEs Plannet
คู่มือเขียนแผนธุรกิจภาคการผลิต.pdf
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ_ธุรกิจภาคการผลิต 999 กิโลไบต์เวอร์ชัน 223 ธ.ค. 2554, 17:37SMEs Plannet
คู่มือเขียนแผนธุรกิจภาคธุรกิจบริการ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ_ภาคธุรกิจบริการ 838 กิโลไบต์เวอร์ชัน 223 ธ.ค. 2554, 17:41SMEs Plannet
 ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจalien_birds.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ การทำตลาดเนื้อนกกระจอกเทศ 1042 กิโลไบต์เวอร์ชัน 85 ธ.ค. 2554, 0:14SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจAromaCandle.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ เทียนสมุนไพร 195 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 0:14SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจcoffee_shop.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ ร้านกาแฟสด 419 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 0:14SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจHerbyDrinks.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ ร้านเครื่องดื่มสมุนไพรเฮอร์บี้ดิ้ง 2600 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 0:14SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจIce-pure.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ น้ำแข็งใสสะอาด 254 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 0:14SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจInterlockingBlock.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ บล็อกประสาน 1100 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 0:14SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจMensstuff.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ นิตยสารสำหรับผู้ชาย 3146 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 0:14SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจMinimart25Hours.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ ร้านมินิมาร์ท 25 ช.ม. 507 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 0:33SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจo-ring_rubber.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ อุตสาหกรรมยางโอริง O-Ring 126 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 0:18SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจPaperPallet.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ กระบะกระดาษ 2240 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 0:19SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจPlastic.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ ไบโอ พลาส-Bio-Plast 1694 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 0:22SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocketTissue.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ กระดาษเช็ดหน้าบรรจุซองแบบพกพา 1430 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 0:35SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจsample_clinic.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง คู่มือจัดและแนวทางดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุ 3331 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 0:38SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจSenateaccount.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูประบบบัญชี สำหรับ SMEs 531 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 13:09SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจtin_paper.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ กระป๋องกระดาษชนิดปิดสนิทสำ หรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม - Papcan 1467 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 13:09SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจtoilet.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ กระดาษอนามัยรองขอบชักโครก -Toilet Seat Cover 5865 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 13:09SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจvegetables_cold.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ การปลูกผักเมืองหนาว (ไฮโดรโปนิกส์) - HYDROPONICS 3392 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 13:17SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจWeddingConsult.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ ที่ปรึกษารับจัดงานแต่งงาน - Wedding Consultant 134 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 13:17SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำBarber.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างธุรกิจ สถานเสริมหล่อแบบครบวงจร - David Men Health and Beauty Center 1119 กิโลไบต์เวอร์ชัน 65 ธ.ค. 2554, 13:17SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำBTSBus.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ ระบบขนส่งมวลชนจากเขตชานเมืองมายังสถานีรถไฟฟ้าบีที - BTS Bus Feeder 6936 กิโลไบต์เวอร์ชัน 69 ธ.ค. 2554, 10:19SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำDestroyPlastic.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ โรงงานผลิต อุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง - Bio Plast 1694 กิโลไบต์เวอร์ชัน 69 ธ.ค. 2554, 10:46SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำGlowciewHerbal.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จากสาร สกัดจากสมุนไพรกวาวเครือขาว - Active ingredient product 5965 กิโลไบต์เวอร์ชัน 69 ธ.ค. 2554, 10:46SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำHerbalExtract.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพร - KASSIA Herbal 633 กิโลไบต์เวอร์ชัน 69 ธ.ค. 2554, 11:36SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำHerbiesicecream.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ ไอศกรีมสมุนไพร - Herbies Ice Cream 1222 กิโลไบต์เวอร์ชัน 69 ธ.ค. 2554, 11:38SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำinternetcafe.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ - Office Automation and Internet Café 414 กิโลไบต์เวอร์ชัน 69 ธ.ค. 2554, 11:45SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำinternet_phone.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ อินเตอร์เน็ตโฟน - Internet Screen Phone 793 กิโลไบต์เวอร์ชัน 69 ธ.ค. 2554, 11:41SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำPatentedPetroleumWastewaterTreatmentBacteria(PetroKiean).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ ผลิตและผู้จัดจำ หน่าย แบคทีเรียและสารเคมี เพื่อบำ บัดคราบนํ้ามันปิโตรเลียมในอุตสาหกรรม - PetroKlean” Patented Petroleum Wastewater Treatment Bacteria Biotech 1912 กิโลไบต์เวอร์ชัน 69 ธ.ค. 2554, 11:49SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำPhotoShop.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ ร้านถ่ายรูป - M Fast Photo shop 178 กิโลไบต์เวอร์ชัน 69 ธ.ค. 2554, 11:50SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำSPA.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ ร้านสปา - The Spa 422 กิโลไบต์เวอร์ชัน 69 ธ.ค. 2554, 11:52SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำคาร์แคร์(CarCare).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ คาร์แคร์ - Car Care Express 775 กิโลไบต์เวอร์ชัน 69 ธ.ค. 2554, 11:54SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ(Tourism).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ การทำทัวร์ภายในประเทศ - Tourism in thailand 593 กิโลไบต์เวอร์ชัน 69 ธ.ค. 2554, 11:59SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนมข้าว.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ น้ำนมข้าว - Supreme Rice Milk 778 กิโลไบต์เวอร์ชัน 69 ธ.ค. 2554, 12:14SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนวดแผนไทย(ThaiMassage).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ นวดแผนไทย - Thai massage 265 กิโลไบต์เวอร์ชัน 69 ธ.ค. 2554, 12:17SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำดื่ม(Water).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด - Bottled Water Sample Business Plan  313 กิโลไบต์เวอร์ชัน 23 ม.ค. 2555, 11:52SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านเช่าวีดีโอ(VideoRent).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แผนธุรกิจร้านเช่าวีดีโอ - Video Rent Shop Sample Business plan 757 กิโลไบต์เวอร์ชัน 23 ม.ค. 2555, 12:03SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านดอกไม้(FlowerShop).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แผนธุรกิจร้านดอกไม้ - Flower Shop Sample Business plan 268 กิโลไบต์เวอร์ชัน 23 ม.ค. 2555, 11:48SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านอาหาร(Restuarant).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แผนธุรกิจร้านอาหาร - Restaurant Shop Sample Business plan  1413 กิโลไบต์เวอร์ชัน 23 ม.ค. 2555, 11:46SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจการส่งออกเครื่องหนัง.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แผนธุรกิจส่งออกเครื่องหนัง - Exports of leather Sample Business plan 4562 กิโลไบต์เวอร์ชัน 23 ม.ค. 2555, 12:12SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แผนธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า - Electric motorcycle Sample Business Plan 3313 กิโลไบต์เวอร์ชัน 23 ม.ค. 2555, 12:26SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ด.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แผนธุรกิจร้านทะเลซีฟู๊ต - Seafood Shop Sample Business Plan 296 กิโลไบต์เวอร์ชัน 23 ม.ค. 2555, 12:23SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทGreenHeartจำกัด.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ เครื่องสำอางและสมุนไพรไทย - Green Heart sample business plan 5556 กิโลไบต์เวอร์ชัน 229 ม.ค. 2555, 10:21SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทมิสเตอร์ไฟล์จำกัด.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสารสำนักงาน มิสเตอร์ไฟล์ - Mr.file 1301 กิโลไบต์เวอร์ชัน 220 ธ.ค. 2554, 23:50SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทเสียงดีจำกัด.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แผนธุรกิจรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ - Car Stereo Shop Sample Business plan 344 กิโลไบต์เวอร์ชัน 23 ม.ค. 2555, 11:55SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจรับจัดดอกไม้สด.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แผนธุรกิจรับจัดดอกไม้ - The Flower Shop Sample Business Plan 695 กิโลไบต์เวอร์ชัน 23 ม.ค. 2555, 12:21SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านBakery.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แผนธุรกิจร้านเบเกอรี่ - Bakery Shop Sample Business Plan 1397 กิโลไบต์เวอร์ชัน 23 ม.ค. 2555, 12:05SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านinternet_cafe2.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แผนธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ - Internet Cafe Shop Sample Business Plan 225 กิโลไบต์เวอร์ชัน 23 ม.ค. 2555, 12:21SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยว - Noodle Shop Sample Business Plan 1881 กิโลไบต์เวอร์ชัน 23 ม.ค. 2555, 12:08SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจโรงเรียนอนุบาล.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แผนธุรกิจ โรงเรียนอนุบาล - Kindergarten School Sample Business plan 6292 กิโลไบต์เวอร์ชัน 23 ม.ค. 2555, 12:01SMEs Plannet
ตัวอย่างแผนธุรกิจสารสกัดKASSIA.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แผนธุรกิจสารสกัดสมุนไพร - Kassia Herbal extracts Samunpri Sample Business plan 633 กิโลไบต์เวอร์ชัน 23 ม.ค. 2555, 12:16SMEs Plannetไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น